Rekenmodellen wonen

ONTWIKKELING REKENMODELLEN

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van mogelijke acties. Ze helpen om (beleids)beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren.

  • Wat is het effect op de samenstelling van een woningportefeuille van een nieuw huurbeleid?
  • Blijft de omvang van de goedkope woningvoorraad op het gewenste peil?
  • Welk type woningrenovatie is optimaal voor zowel de bewoner als de verhuurder/investeerder?
  • Is de financiële toekomst van uw woningcorporatie bij het voorgestelde investeringsprogramma gewaarborgd?

In opdracht van diverse opdrachtgevers heb ik in de afgelopen jaren een groot aantal reken- en analysemodellen ontwikkeld. Wonen was daarin het terugkerende thema: Rekenen rondom Wonen.

Van vraag naar rekenmodel Jeroen Neele Consultancy Mijn werkwijze

Hoe vertaal ik uw vraag in een eenvoudig en goed werkend rekenmodel?

[1]    Helder maken probleemstelling

In de eerste fase staat de vertaling van uw vraag naar een opzet van een rekenmodel voorop. Daarbij is het uiteraard van belang dat uw probleem duidelijk is. Voor mij maar zeker ook voor uzelf. Soms is dat snel duidelijk, maar het kan ook zijn dat u zelf nog zoekend bent. Ik maak de vraagstelling duidelijk, in overleg met u.

[2]    Vertaling naar schema

Daarop volgt een vertaling van uw vraag naar een schematische opzet van het rekenmodel. In een dergelijk schema wordt weergegeven welke gegevens nodig zijn, welke basisbestanden in het model worden ingelezen en welke gegevens in het model ingevoerd moeten kunnen worden.

schematische weergave rekenmodellen wonen

Voorbeeld schematische weergave rekenmodel

Past een analysemodel beter bij uw vraagstelling? Dan kijken we welke gegevens geanalyseerd moeten worden, en hoe. Ook stellen we de juiste presentatie vast. Het aantal in te voeren gegevens zal beperkt of zelfs helemaal afwezig zijn.

[3]    Eerste opzet rekenmodel

Met het door u als opdrachtgever goedgekeurde opzet van het model ga ik vervolgens aan de slag. In de eerste opzet van het rekenmodel stel ik onder andere rekenregels op. Verder analyseer ik de achtergrondgegevens en rangschik de invoergegevens naar onderwerp en type. Zo zullen de parameters inflatie en rente eerder thuishoren bij algemeen geldende ‘uitgangspunten’ dan bij ‘projectgegevens’.

Voor veel rekenmodellen is het handig om ingevoerde projectgegevens te kunnen bewaren. Berekeningen kunnen dan later opnieuw worden gedaan en eventueel aangepast. Deze mogelijkheid bouw ik graag met Vba (programmeren in Excel) voor u in.

[4]    Presentatie eerste opzet

De eerste ‘kale’ versie van het model presenteer ik vervolgens aan u. Pdf’s van de invoer- en de belangrijkste rekenbladen stuur ik van te voren toe. Bij zeer complexe rekenmodellen kan een eerder overleg nodig zijn om van gedachten te wisselen over de vertaling van de opzet naar het feitelijke rekenmodel.

[5]    Opzet tweede versie (incl. Help functie)

Op- en aanmerkingen verwerk ik vervolgens in een volgende versie. De lay-out van het model en het gebruiksgemak krijgt nu de nodige aandacht. Ten slotte test ik het model. De ervaring leert dat juist deze fase enige tijd in beslag neemt.

De tweede versie stuur ik u vervolgens toe zodat u zich het model eigen kunt maken. Dat levert ongetwijfeld een aantal verbeterpunten op.

Toelichtingen op berekeningen of op de presentatie van resultaten verwerk ik bij voorkeur in het rekenmodel zelf. Mijn ervaring met aparte handleidingen is dat deze niet of nauwelijks worden gelezen.

[6]    Afronden opdracht

In een laatste bijeenkomst presenteer ik het uiteindelijke model bij u op kantoor. Ik heb dan uw laatste opmerkingen in het model verwerkt. U ontvangt vervolgens het model per mail en/of op usb-stick. Desgewenst kan ik u een training verzorgen voor u en/of uw collega’s.

Mocht later nog vragen hebben over het rekenmodel kunt u uiteraard altijd bij mij terecht.

De techniek Jeroen Neele Consultancy

Excel is voor veel rekenmodellen zeer geschikt. Dit spreadsheetprogramma bezit voldoende rekenfuncties en grafische mogelijkheden. Daarnaast biedt Visual Basic de juiste tools om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen.

Bij rekenmodellen met zeer grote bestanden kan de snelheid in Excel een probleem worden. Dan kan programmeren in Visual Studio in combinatie met een database een sneller/beter resultaat opleveren.

analyse verschillen uitgangspunten rekenmodellen

Voorbeeld aanpassing uitgangspunten: effect wel/geen aftopping huren op streefhuur op de indeling woningportefeuille naar huurprijsklasse

Voorbeelden  Jeroen Neele Consultancy  Portfolio

In de afgelopen jaren heb ik verschillende reken- en beslissingsmodellen. Een aantal daarvan heb ik bij RIGO Research en Advies gebouwd. Om u een indruk te geven volgt hier een korte beschrijving van een aantal van deze modellen:

Complexmonitor. Voor twee woningcorporaties heb ik twee geheel verschillende complexplanmodellen ontwikkeld die op gestructureerde wijze gegevens uit de primaire systemen op complexniveau presenteren.  Lees verder >>

Portfoliomodel. Prognose van de omvang en samenstelling van het bezit van woningcorporaties op basis van kenmerken van de vastgoedportefeuille (op vhe-niveau), (des)investeringsplannen voor de eerstkomende jaren en huurbeleid.  Lees verder >>

Ramingsmethodiek bouwkosten. Rekenmodel voor de raming van bouw- en bijkomende kosten van woningbouwprojecten in verschillende fasen van het bouwproces (nieuwbouw). Het model is door RIGO enige jaren gebruikt voor de uitvoering van gecertificeerde kosten- en kwaliteitstoetsen van woningbouwplannen.  Lees verder >>

Exploitatiemodel huurwoningen. Rekenmodel voor huurwoningen: huurinkomsten en uitgaven voor onderhoud en beheer bepalen de kasstroomprognoses met bijbehorende rendementscijfers en bedrijfswaarde.  Lees verder >>

Zorgvastgoed Exploitatie. De veranderingen in de bekostiging van (het vastgoed) van zorginstellingen hebben grote gevolgen voor zorgaanbieders. Dit rekenmodel van RIGO voorspelt de kasstromen van de gebouwen van zorginstellingen en de daaruit voortvloeiende bedrijfswaarde en rendementen. Lees verder >>

Prognose financiële toekomst woningcorporaties. Prognose van balans, W&V rekening, rendementscijfers, bedrijfs- en rentabiliteitswaarde van een woningcorporatie op basis van kenmerken van de vastgoed- en leningenportefeuille en (des)investeringsplannen (RIGO).  Lees verder >>

Tot besluit Jeroen Neele Consultancy

Rekenmodellen kunt u inzetten om effecten van beleidsvoornemens te ramen. Of om meerdere varianten met elkaar te vergelijken. Wellicht zijn de uitkomsten aanleiding om uw plannen aan te passen.

Wilt u uw beleid beter onderbouwen? Wilt u sterkere prognoses maken?

Neem dan nu contact met me op!