Financiele toekomst woningcorporaties

PROGNOSE FINANCIËLE TOEKOMST
WONINGCORPORATIES

Financiële continuïteit is een van de randvoorwaarden voor woningcorporaties (Bbsh, pdf). Een toegelaten instelling dient, aldus artikel 21 van het Bbsh, een zodanig financieel beleid en beheer te voeren, dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd.

Inzicht in de effecten van voorgenomen beleid is voor een woningcorporatie daarom essentieel. Het rekenmodel ‘Prognose financiële toekomst woningcorporaties’ biedt dit inzicht. Het vertaalt verschillende beleidsaspecten (investeringsbeleid, huurbeleid) in een financiële meerjaren prognose op bedrijfsniveau. Daarmee ondersteunt het model de woningcorporatie bij het nemen van de juiste strategische beleidskeuzes. Keuzes die de financiële continuïteit waarborgen.

Ontwikkelingen van jaar tot jaar

Een overzicht van gegevens op woningniveau vormt de basis van het rekenmodel ‘Prognose financiële toekomst woningcorporaties’. Van jaar tot jaar simuleert het model de:

  • ontwikkeling in de hoogte van de huur (afhankelijk van het ingevoerde huurbeleid en van de kans op mutaties/verhuizingen)
  • ontwikkeling van de lasten van de woning voor de verhuurder (onderhoud en beheer)
  • investeringen in renovaties (per complex te bepalen)
  • desinvesteringen in sloop of verkoop (eveneens per complex in te voeren)

Resultaten op bedrijfsniveau

Zoals gezegd presenteert het model de resultaten van de berekeningen op bedrijfsniveau. Het toont voor elk jaar de winst- en verliesrekening, de complete balans, het kasstroomoverzicht  en verschillende rendementscijfers. Veranderingen van beleidsaspecten of van parameters worden direct zichtbaar in de financiële resultaten. Dat maakt het model ook zeer geschikt om varianten met elkaar te vergelijken.

Bedrijfswaarde én rentabiliteitswaarde

Dit levert per jaar een overzicht op van alle kasstromen op woningniveau en -daaruit berekend- op bedrijfsniveau; de basis voor de bedrijfswaarde. Een overzicht van de leningenportefeuille bepaalt de rentabiliteitswaarde bij aanvang van de zichtperiode. Aflossingen van bestaande leningen en aantrekken van nieuwe externe financiering zorgen in volgende jaren voor mutaties daarop.

De juiste keuzes maken

Het rekenmodel ‘Prognose financiële toekomst woningcorporaties’ maakt de gevolgen van beleidskeuzes voor de financiële positie direct zichtbaar. Daarmee kan het een goed hulpmiddel zijn bij het vaststellen van de strategische koers van woningcorporaties.