exploitatiemodel huurwoningen

EXPLOITATIEMODEL HUURWONINGEN

Het exploitatiemodel prognosticeert de kasstromen van huurwoningen. De huur en onderhouds- en beheerlasten en de financieringslasten zijn hiervoor de meest bepalende variabelen. Op basis van de kasstromen bepaalt het rekenmodel de bedrijfswaarde, onrendabele top en rendementsgetallen van de woning(en).

De maatschappelijke prestaties van de woningen kunnen ook zichtbaar worden gemaakt. Dat kan door naast de feitelijke (aanvangs)huur ook de markthuur en de marktwaarde in de berekeningen te betrekken. Daarmee sluit het model aan op de laatste ontwikkelingen in de sector (zie bijvoorbeeld het DrieKamerModel).

Liquiditeit en bedrijfswaarde

De omvang van de liquide middelen wordt in de bedrijfsvoering van woningcorporaties steeds belangrijker. Waar in een nog niet zo heel ver verleden de boekwaarde op basis van historische kosten een van de belangrijkste kengetallen was, wordt tegenwoordig veel meer op kasstromen gestuurd. Zijn de inkomsten uit de verhuur voldoende om de exploitatie- en financieringslasten te dekken?

Op complexniveau levert het exploitatiemodel inzicht in de omvang van de kasstromen. Hoe verhouden zich de inkomsten tot de uitgaven? Welk effect heeft een exploitatietekort in de eerste jaren op het saldo op lange termijn? In tabellen en grafieken brengt het exploitatiemodel dit bij de gekozen uitgangspunten in beeld.

Maatschappelijke organisaties

Als maatschappelijke ondernemingen verrichten woningcorporaties een publieke taak. Ze worden hierin ondersteund door de overheid (lage grondprijzen voor sociale huurwoningen). Daarnaast staat het waarborgfonds sociale woningbouw garant voor verstrekte leningen aan corporaties. Omdat de overheid garant staat voor deze leningen levert dit de corporaties een aantal basispunten voordeel op bij het aantrekken van financiering van hun investeringen.

Meer en meer bestaat echter de behoefte om de maatschappelijke prestaties door woningcorporaties zichtbaar te maken. De recente parlementaire enquête woningcorporaties heeft dit nog eens versterkt.

Rendement vastgoed

Een organisatie als een woningcorporatie is in de eerste plaats gebaat bij financiële continuïteit. De financiële prestaties moeten daarvoor inzichtelijk worden gemaakt. Het exploitatiemodel kan daarbij helpen door het vastgoedrendement te voorspellen. Dit rendement wordt gevormd door:

  • het directe rendement: huuropbrengsten minus exploitatielasten in een jaar afgezet tegen het geïnvesteerde vermogen.
  • het indirecte rendement: bestaande uit de waardeverandering van het vastgoed in datzelfde jaar afgezet tegen datzelfde geïnvesteerde vermogen.

Het totale rendement (direct plus indirect) wordt vervolgens afgezet tegen de marktwaarde in verhuurde staat.

Interesse in exploitatiemodel Rekenen rondom Wonen | Jeroen Neele Consultancy Contact

Een exploitatiemodel kan ik ook voor u ontwikkelen. Geheel op uw wensen toegesneden en tegen een scherpe prijs. Interesse? Neem hier contact op.