Onderzoek en analyse rondom wonen

Opdrachten Rekenen rondom Wonen

 • Aanpassen, uitbreiden en verbeteren exploitatiemodel projectontwikkelaar in Excel/VBA
 • Ontwikkeling investeringkader voor Woonforte waarmee de Raad van Toezicht een uniform beeld wordt gegeven van investeringsplannen
 • Analyse van de kosten van dagelijks onderhoud van een middelgrote woningcorporatie
 • Ontwikkeling model dat veiligheidsrisico’s voor woningcorporaties in beeld brengt; in opdracht van Woningbouwstichting De Gemeenschap
 • Ontwikkeling instrument voor prognosticeren van kasstromen van alle projecten voor nieuwbouw en projectmatig onderhoud dat op bedrijfsniveau de liquiditeitspositie in beeld brengt in Excel/VBA
 • Advisering en ondersteuning bij opzetten complexplannen Woonforte, inclusief ontwikkeling complexplanmodel in Excel
 • Ontwikkeling complexplanmodel in Excel voor Rijnhart Wonen te Leiderdorp
 • Ontwikkeling SMILE-rekenmodel voor vergelijking verschillende niveaus van woningrenovaties op woonlasten bewoners en kasstromen verhuurder voor De Variabele
 • Berekenen bedrijfswaarde voor een middelgrote woningcorporatie
 • Analyse financiële toekomst corporaties in regio midden van het land
 • Studie naar invloed toegankelijkheidsvoorschriften op bouwkosten woningen
 • Analyse scenario’s huurbeleid middelgrote woningcorporatie
 • Ontwikkeling demoversie voor het dynamisch demografisch prognosemodel van RIGO en de Provincie Overijssel
 • Samenvoegen, verbeteren, beveiligen van verschillende Excel/Vba bestanden voor verschillende opdrachtgevers

Onderzoek en analyse Jeroen Neele

Applicaties Rekenen rondom Wonen

Projecten RIGO Research en Advies BV

In opdracht van onder andere overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, koepelorganisaties en branche verenigingen alleen of in teamverband uitvoeren van (beleids)onderzoek en advisering op verschillende terreinen: bouwen en wonen, financieel, architectuur. Binnen RIGO (1988 – 2012) lag mijn focus op financieel-economische vraagstukken.

Opdrachten huisvesting, economie en bouwkosten (onder meer):

Onrendabele nieuwbouw in de sociale huursector.

 • Studie naar de ontwikkeling van stichtingskosten van sociale huurwoningen en het onrendabele deel daarvan.

Mantelzorgwoningen, Quick scan naar kosten, belemmeringen en alternatieven.

 • Studie naar de kosten voor bewoners en andere partijen en van de potentiële inverdieneffecten van het bewonen van een mantelzorgwoning versus het bewonen van een intramurale instelling.

Puntenwaardering woonruimte AWBZ.

 • Ontwikkeling puntenstelsel voor woonruimten binnen de AWBZ op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor zelfstandige huurwoningen.

Haalbaarheidsstudies voor Respijthuizen Zoetermeer en Bunnik.

 • Twee onderzoeken naar de mogelijkheden om in beide gemeenten een respijthuis te ontwikkelen: behoefteverkenning, opstellen randvoorwaarden voor een succesvol gebruik, beschrijving van enkele voorbeeldprojecten en analyse mogelijke vormgeving en financiering.

Van zorg met verblijf naar wonen met zorg?

 • Onderzoek voor het ministerie van VWS naar de mogelijkheden om bestaande intramurale woonvormen om te zetten naar woningen met zorgvoorzieningen en berekening van de financiële gevolgen voor alle betrokken partijen.

Opdrachten financiële modelontwikkeling (onder meer):

Prognose financiële toekomst woningcorporaties

 • Prognose van balans, W&V rekening, rendements­cijfers, bedrijfs- en rentabiliteitswaarde van een woningcorporatie op basis van kenmerken van de vastgoed- en leningenportefeuille en (des)investeringsplannen.

Portfoliomodel

 • Prognose van de omvang en samenstelling van het bezit van woningcorporaties op basis van kenmerken van de vastgoedportefeuille (op vhe-niveau), (des)investeringsplannen voor de eerstkomende jaren en het huurbeleid.

Risico Analysemodel

 • Ontwikkeling van het Risico Analyse Model (RAM). Het CFV gebruikt dit mo­del om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkeling van de sector op de langere termijn. In latere jaren heb ik voor het CFV de prognoses van de corporaties (dVi en dPi) geanalyseerd voor doorrekening met hetzelfde RAM.

Ramingsmethodiek bouwkosten

 • Ontwikkeling rekenmodel voor de raming van bouw- en bijkomende kosten van woningbouwprojecten in verschillende fasen van het bouwproces (nieuwbouw). Het model is enige jaren gebruikt voor de uitvoering van gecertificeerde kosten- en kwaliteitstoetsen van woningbouwplannen

Exploitatiemodel huurwoningen

 • Ontwikkeling rekenmodel voor exploitatieberekeningen van huurwoningen waarbij op basis van huurinkomsten en uitgaven voor onderhoud en beheer kasstroomprognoses worden bepaald met bijbehorende rendementscijfers.